Radom.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Radom. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–28 z 28 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Co wiemy o pracy Rady?

Nowy Rok to czas planów na przyszłość, ale też spóźnionych podsumowań. Zobaczcie naszą noworoczną analizę!

Jak korzystać z tagów na Radom.MamPrawoWiedziec.pl?

W serwisie każdą wprowadzaną uchwałę oznaczamy tagami dla lepszego wyszukiwania i grupowania danych.

Co nowego w Radom.Mamprawowiedzieć.Pl?

Aktualne oświadczenia radnych, wszystkie obowiązujące uchwały i głosowania imienne radnych — nowe dane w radomskim MPW!

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 57 z dnia 27.11.2017

Uchwała nr 583

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu

Uchwała nr 582

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Uchwała nr 581

w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

Uchwała nr 580

w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018- 2022

Uchwała nr 579

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

Uchwała nr 578

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.

Uchwała nr 577

w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno — terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 — 2020

Uchwała nr 576

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018

Uchwała nr 575

w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

Uchwała nr 574

w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Radomiu, ul. Jana III Sobieskiego 12

Uchwała nr 573

w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno — zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej

Uchwała nr 572

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1

Uchwała nr 571

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasta Radomia” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Uchwała nr 570

w sprawie zmiany uchwały nr 751/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości w Radomiu kwotę powyżej 1 000 000 zł

Uchwała nr 568

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037.
Zobacz pozostałe
Zwiń