Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Bezpieczeństwa

Tematy pracy komisji: - ocena stanu dróg i obiektów miejskich; - omawianie na bieżąco propozycji zmian w organizacji ruchu drogowego w mieście; - omawianie przygotowania służb miejskich i porządkowych do wydarzeń.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-03-24
2015-02-23
2015-01-14
2014-12-18
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Budżetowa

Tematy pracy komisji: - opiniowanie wnoszonych projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej; - opiniowanie propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego; - przygotowanie analizy wykonania budżetu; - omawianie sytuacji finansowej spółek miejskich.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-14
2015-02-19
2015-01-15
2014-12-29
2014-12-19
2014-12-11
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja do spraw majatku spółek miejskich

Tematy pracy komisji: - rozpatrywanie bieżących spraw, wniosków i uchwał; - analiza sytuacji spółki Port Lotniczy „RADOM”S.A.; - analiza należności i zobowiązań Spółek; - analiza wyników Spółek; - analiza planów remontowo – inwestycyjnych Spółek; - prognoza realizacji zadań i wyniku finansowego Spółek.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-06-22 dyskusja nad wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015-05-26 Analiza należności i zobowiązań Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji; sprawy różne.
2015-02-20 Omówienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2015.

Komisja Edukacji

Tematy pracy komisji: - omawianie zmian kadrowych w radomskich szkołach; - analiza raportów o stanie radomskiej oświaty; - ocena Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą; - planowanie programów profilaktycznych w szkołach.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-18
2015-03-30
2015-03-25
2015-02-23
2015-01-19
2014-12-17
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki

Tematy pracy komisji: - ocena zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Radomia; - omawianie stopnia przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych; - analiza programu utwardzenia dróg gminnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-06-23
2015-05-12
2015-03-24
2015-02-17
2015-02-10
2015-01-19
2015-01-13
2014-12-16
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury i Promocji

Tematy pracy komisji: - omawianie planów obchodów rocznic i wydarzeń kulturalnych; - analiza ekonomiczna i merytoryczna funkcjonowania placówek kultury w mieście; - opiniowanie budżetu miasta w zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-03-18
2015-02-18
2015-01-19
2014-12-17
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska

Tematy pracy komisji: - omawianie stanu czystości i porządku w mieście; - analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi; - realizacja programów ochrony środowiska (np. usuwania azbestu).

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-06-26
2015-03-24
2015-02-17
2015-01-13
2014-12-18
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych

Tematy pracy komisji: - wprowadzanie zmian w Statucie Miasta Radomia i Regulaminie Obrad Rady Miejskiej optymalizujące funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji; - zmiana sposobu udostępniania informacji publicznych ze strony radnych; - aktualizacja wykazu Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Spółek Prawa Handlowego oraz innych Podmiotów i Jednostek.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-01-19 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015, sprawy różne.

Komisja Rewizyjna

Tematy prac komisji: - kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych; - zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk; - badanie i ocenianie materiałów z kontroli działalności Prezydenta Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych dokonywanych przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-27 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji, sprawy bieżące.
2015-04-08 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji, sprawy bieżące.
2015-02-11 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji, sprawy bieżące.
2015-01-13 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji, przyjęcie planu pracy Komisji na 2015, sprawy bieżące.
2014-12-30 Rozpatrzenie spraw skierowanych do Komisji, sprawy bieżące.
2014-12-22
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju Miasta

Tematy pracy komisji: - przegląd i propozycje ewentualnych zmian Strategii Rozwoju Miasta Radomia; - omówienie i opiniowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania Miasta Radomia; - opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania; - analiza możliwości pozyskania terenów inwestycyjnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-08-29 Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023; uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, ul. Kasztelańska
2015-03-24 Prezentacja przedstawicieli stowarzyszenia "MIASTO MOJE A W NIM" na temat dobrych wzorców i praktyk w walce z chaosem reklamowo-szyldowym w polskich miastach, dyskusja nad stanem estetyki przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem stref objętych ochroną konserwatorską
2015-03-18 Zaopiniowanie projektów uchwał: „Wośnicka – etap I”, „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap I”, „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała”, przyjęcie Sprawozdania z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2007-2013
2015-02-17 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w perspektywie najbliŜszego półrocza – informacja pisemna, Kontrakt Terytorialny i jego realizacja.
2015-01-19 Omówienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Radomiu na 2015r, sprawy różne.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Sportu i Turystyki

Tematy pracy komisji: - analiza roku sportowego dyscyplin zespołowych i indywidualnych; - organizacja konferencji o tematyce sportowej i rekreacyjnej; - współuczestniczenie w działalności Gminy w zakresie sportu i turystyki.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-11
2015-04-20
2015-03-23
2015-02-16
2015-01-12
2014-12-15
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Tematy pracy komisji: - analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego; - nadzór nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-14
2015-03-30
2015-02-20
2015-01-15
2014-12-16
Zobacz pozostałe
Zwiń