Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-18
Uchwała nr 291 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. …Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. mops pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-05-18
Uchwała nr 123 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2015- 2017. …Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2015- 2017. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-30
Uchwała nr 555 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu …475/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej w Radomiu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-09-26
Uchwała nr 372 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia …r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-02-29
Uchwała nr 285 — w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. …w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu. komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Czas na aktywność!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno — zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej …w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-06-26
Uchwała nr 150 — w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia …regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia pomoc socjalna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 541 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Idzie szkrab w wielki świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu …Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
9. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 355 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej — Placówki Rodzinnej Nr 8 z siedzibą w Radomiu przy ul. Joteyki 4 …w Radomiu przy ul. Joteyki 4 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
10. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-27
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej — Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 …włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 – Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne…
pomoc społeczna projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników