Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-25
Uchwała nr 540 — w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Klub Integracji Społecznej Nowa szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu …Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu organizacje pozarządowe oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
organizacje pozarządowe oświata pomoc społeczna
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 462 — w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 614 — w sprawie likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia …w sprawie likwidacji niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 621 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 173/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo — wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu …placówkom opiekuńczo - wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci oświata pomoc społeczna
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 358 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 457 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 63 z dnia
2018-02-27
Uchwała nr 619 — w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek". …w sprawie ustalenia Statutu Żłobka "Radomirek". dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
8. Sesja nr 58 z dnia
2017-12-18
Uchwała nr 596 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 465 — zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia …obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-08-29
Uchwała nr 357 — w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego …w sprawie zatwierdzenia projektu „Przez kształcenie do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników